Etiske retningslinjer

1.    Formålet med de etiske retningslinjene

Lufthavndrifts virksomhet har en viktig betydning for lokalsamfunnet og forretningsforbindelsene. Lufthavndrift er avhengig av tillit og et godt omdømme hos befolkningen og samfunnet rundt. Dette skapes hver dag av den enkelte ansatte, og dens handlinger og opptreden.

Lufthavndrifts etiske retningslinjer er med å danne et grunnlag for virksomhetens holdninger i møte med leverandører, kollegaer, kunder og øvrige omgivelser. Formålet med retningslinjene er å styrke bevisstheten og hjelpe oss med å ta de riktige valgene når vi som bedrift eller enkeltmedarbeider står overfor etiske dilemmaer og på denne måten redusere mislighetsrisiko. De etiske reglene er ment å være en godt integrert del av vår forretningsadferd og skal gjenspeiles i hele Lufthavndrifts holdninger både internt og eksternt.

De krav som her  er angitt til forretningsskikk og personlig adferd, gjelder for alle ansatte, styremedlemmer og andre som opptrer på vegne av Lufthavndrift.

Retningslinjene gir imidlertid ikke svar på alle dilemmaer man kan komme opp i. Det kreves god dømmekraft for å avgjøre  om en bestemt handling eller beslutning er etisk forsvarlig eller ikke. Dersom man er det minste i tvil, er det viktig å ta initiativ til en åpen og fortrolig dialog om problemstillingen med sin nærmeste leder eller andre tillitspersoner.

 

2.    Grunnleggende regler for personlig adferd

Det skal være sammenheng mellom det vi sier og det vi gjør. Ledelsen skal gå foran, også når det gjelder etikk. Riktig etisk adferd skal alltid verdsettes høyt.

Alle medarbeidere skal medvirke til et godt arbeidsmiljø hvor alle blir behandlet med respekt, vist omsorg og gitt ansvar.  Det skal vises toleranse for medarbeideres holdninger og meninger. Ingen skal diskrimineres eller trakasseres. Ulike former for maktmisbruk tolereres ikke. Det skal aldri herske  tvil om integriteten til ansatte i Lufthavndrift. Personlige interesser  skal ikke påvirke beslutninger slik at de kommer i konflikt  med bedriftens interesser eller skader bedriftens omdømme. Medarbeidere skal opptre med respekt og likeverd overfor andre, uavhengig av kjønn, etnisitet, politisk syn, religion eller livssyn.

 

3.    Omfang og ansvar

Retningslinjene gjelder for alle ansatte i Lufthavndrift på alle nivåer, inkludert midlertidige ansatte så vel som styret. De etiske retningslinjene forteller hvilken etisk standard organisasjonen vil ha og hvilke handlinger som ikke aksepteres.

Alle som er dekket av de etiske retningslinjene må gjøre seg kjent med dem og bidra til å sikre at de følges. Ledere har et spesielt ansvar for oppfølging av retningslinjene og bør vises som gode rollemodeller. Ansatte i Lufthavndrift må også være oppmerksomme på hvordan deres private oppførsel kan påvirke tilliten til selskapet.

Retningslinjene er et uttrykk for bedriftens grunnleggende syn på ansvarlig og etisk oppførsel. De er ikke uttømmende, og dekker ikke alle etiske tilnærminger du kan møte. Det krever god vurdering å avgjøre om en bestemt handling eller beslutning er etisk forsvarlig. Hvis du er i tvil, bør du søke svar fra overordnet leder.

 

4.    Personlig oppførsel

Diskriminering

Du vil bidra til at virksomheten har et godt arbeidsmiljø preget av likestilling, mangfold, åpenhet og toleranse.

Lufthavndrift aksepterer ikke noen form for trakassering, diskriminering eller annen upassende oppførsel mot kolleger eller andre personer du forholder deg til som ansatt i Lufthavndrift. Ingen skal ulovlig eller urimelig diskrimineres  på grunn av kjønn, alder, religion, politisk mening, rase, hudfarge, nasjonal opprinnelse, etnisk opprinnelse, seksuell orientering eller samlivsform.

Rusmidler

Det er ikke tillatt å være på jobb påvirket av rusmidler, være ute av stand til å utføre arbeidsoppgavene sine som følge av bruk av rusmidler eller spill på fritiden, eller ha fravær som følge av bruk av rusmidler eller spill.

Du vil respektere kolleger som av ulike grunner ikke drikker alkohol.

Seksuelle tjenester

Lufthavndrift har nulltoleranse for kjøp av seksuelle tjenester.  Dette gjelder også på tjenestereiser i utlandet.

Konfidensialitet

Du behandler selv sensitiv informasjon med forsiktighet og lojalitet, selv når du ikke er bundet av konfidensialitet. Du behandler informasjon fra Lufthavndrift som konfidensiell når du forstår at utlevering til eksterne parter kan skade bedriften.

Profesjonell hemmeligholdelse

Gjennom hele ansettelsesperioden gjelder hemmeligholdelse for alle bedriftshemmeligheter og annen informasjon om tekniske, administrative og forretningsforbindelser som du får vite om gjennom arbeidet i selskapet.

Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidstaker har opphørt tjenesten.

Det er også forbudt, direkte eller indirekte, å gi informasjon om disse relasjonene til en tredjepart. Også betraktet som en tredjepart er ansatte i selskapet som ikke trenger eller har rett til å skaffe seg denne informasjonen.

Den nye ansatte tegner seg fortrolighetsavtale når han/hun er ansatt.

 

5.    Bruk av selskapets utstyr og eiendeler

Alle medarbeidere i Lufthavndrift plikter å ivareta selskapets eiendom og løsøre på en god måte. IT-utstyr, materiell og  andre eiendeler skal i all hovedsak brukes til arbeidsrelaterte formål eller til aktiviteter som er relevante for arbeidet.  Bruk av Lufthavndrifts utstyr til formål som kan oppfattes som støtende, skal ikke forekomme.

 

6.    Reiser, arrangementer etc

Selskapets ansatte forventes å handle i samsvar med disse retningslinjene når de er på forretningsreiser, kurs og andre arrangementer. Vi skal være bevisste på hvordan vi oppfattes, slik at vi alltid opptrer på en måte som opprettholder tilliten til Lufthavndrift.

7.    Våre omgivelser 

Helse, miljø og sikkerhet

Du er bevisst på konsekvensene din oppførsel og dine beslutninger kan ha på miljøet. Miljøvurderinger og miljøkostnader er inkludert i alle beslutninger.

 

Arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og sosial dumping

Lufthavndrift er opptatt av å sikre at virksomheten drives i overensstemmelse med internasjonalt anerkjente prinsipper for forretningsetikk og samfunnsansvar. Når vi velger leverandører, skal leverandørens arbeid mot menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, bekjempelse av korrupsjon og arbeid innen klima og miljø, inngå som et av flere vurderingskriterier.

Lufthavndrift respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

8. Integritet og mulige interessekonflikter

Integritet

Selskapet er mot all form for korrupsjon. Som ansatt i Lufthavndrift skal du ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre fordeler med hensyn til overtakelser og kontrakter. I din kontakt med leverandører eller kunder må du ikke motta eller prøve å få fordeler for deg selv eller nærstående som er upassende eller kan skade Lufthavndrifts interesser eller omdømme på en eller annen måte. Du skal ikke kreve eller motta personlige tjenester for din service. Du sier nei til gaver eller andre fordeler som kan oppfattes som urettferdige fordeler basert på ansettelsesforholdet.

Dette gjelder ikke mindre reklameartikler og gaver som har liten verdi og der det er åpenbart at ytelsen ikke kan være egnet til å påvirke forretningsmessige handlinger.

Hvis det er tvil om en gave eller ytelse kan mottas, skal spørsmålet forelegges nærmeste leder. Gaver til Lufthavndrifts forretningsforbindelser skal bare gis etter samtykke fra overordnet leder og i samsvar med god forretningsskikk. Gaver skal være av beskjeden karakter.

 

Habilitet

En ansatt er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse, eller til å treffe avgjørelse i en sak, når vedkommende selv er part i saken, er i slekt med eller gift/ samboer med en som er part i saken, eller det foreligger  andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende`s upartiskhet. Det kan til tider være vanskelig å fastslå om det faktisk foreligger en interessekonflikt. Ved minste tvil må problemstillingen drøftes med nærmeste overordnede. Dersom en overordnet er inhabil kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet medarbeider, jfr. Forvaltningslovens § 6.

 

9.    Styreverv, politiske verv eller andre arbeidsforhold

Medarbeidere skal ikke inneha styreverv, eierandeler og/eller drive/være ansatt i annen virksomhet (bierverv) dersom dette kan medføre tvil om medarbeiderens eller Lufthavndrifts integritet, lojalitet, habilitet eller hensynet til forsvarlige tjenesteutførelse. Medarbeidere skal utvise åpenhet og holde Lufthavndrift informert om eventuelle bierverv. Dersom det er tvil om styreverv, bierverv, betalte og ubetalte oppdrag kan komme i konflikt med medarbeiderens lojalitetsplikt, habilitet eller hensynet til en forsvarlig tjenesteutførelse, skal dette tas opp med nærmeste leder. Medarbeidere plikter å selv sette seg inn i og forholde seg lojalt til Lufthavndrifts verdigrunnlag, lederprinsipper og etiske regler.

 

10.    Forhold i virksomheten

Forhold (gifte/samboere) der begge er ansatt på heltid i virksomheten, kan nevnte ansatt ikke ha arbeidsforhold der de er i direkte rapporteringsforhold til hverandre og/eller arbeider innenfor samme avdeling.

 

11.    Varsling

Lufthavndrift ønsker å ha en åpen bedriftskultur hvor det er akseptert å uttrykke bekymringer til kritiske forhold. Alle ansatte skal kunne advare om uakseptable forhold. Eventuell uaktsomhet eller uakseptable forhold skal behandles slik at forholdene kan forbedres.

 

12.    Overtredelser

Overtredelser av selskapets etiske retningslinjer kan føre til disiplinære tiltak, enten i form av advarsel, suspensjon eller avskjedigelse.